Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy działający pod adresem https://www.kryminalnehistorie.com/sklep należy do Moniki Prześlakowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Monika Prześlakowska z siedzibą w 03-128 Warszawa, ul. Świderska 112/7, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP: 524-273-07-62.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

Ustawa – ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta,

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

Produkt cyfrowy  –treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Nabywana przez Kupującego w drodze Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej zawieranej w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.kryminalnehistorie.com/regulamin,

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://www.kryminalnehistorie.com/sklep ,

Towar rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Sprzedawca – Monika Prześlakowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Prześlakowska z siedzibą w 03-128 Warszawa, ul. Świderska 112/7, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP: 524-273-07-62.

Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

2. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady i warunki dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

Warunkiem dokonywania zakupu Towaru lub Usługi jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego Regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

Cena produktu podana na stronie Sklepu jest zawsze ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.

Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.

Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

Usługi świadczone są na rzecz Kupującego są nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie Treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

4. Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.

Wszelkie opisy Produktów dostępne na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy. 

W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

 • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
 • w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub umowy o świadczenie usługi.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

5. Płatności

W ramach Sklepu dostępne są następujące formy płatności:

 • przelewy 24, którego operatorem jest DialCom24 Sp. z o.o., Kanclerska 15, 60-327 Poznań 
 • Przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy: nr konta, nazwa i adres firmy

Korzystając z formy przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. Termin wymagalności wynosi trzy dni.

Płatności on-line dokonywane są natychmiastowo.

Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usług nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.

 6. Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. 

Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

Realizacja zamówienia obejmującego produkt cyfrowy następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Z chwilą wysyłki wiadomości, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. Czas realizacji: 3 dni od daty opłacenia zamówienia w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, automatycznie przy płatności za pośrednictwem przelewy24.

W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do nagrań na żywo, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.

Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

7. Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Zgodnie z Ustawą prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

8.  Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt fizyczny lub produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Reklamacje można składać pisemnie na adres: w 03-128 Warszawa, ul. Świderska 112/7 lub elektronicznie: kryminalnehistorie@gmail.com

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

9. Treści i produkty cyfrowe

Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści kryminalnych, rozrywkowych, informacyjnych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca udostępnia Klientowi Treści lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.

Realizacja Zamówienia oznacza, że Sprzedający dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres email wskazany podczas składania.

Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Treści zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy i zapłaty ustalonej ceny.

Po zakupie Produktu cyfrowego lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

10. Niezgodność Produktu cyfrowego z umową.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym (na adres e-mail) określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.

W pierwszej kolejności, jeśli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową, a Sprzedający może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe do wykonania lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedający i jeśli jest taka możliwość załatwia to w jak najszybszym terminie.

Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodny z Umową to Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy jeśli :
– Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów
– Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową
– Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że przedsiębiorca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową.

Sprzedający odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się prze upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie niezgodności z Umową. Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385 , art. 554 w zw. z 558 § 1 zdanie drugie, art. 556(4) i art. 576(5)Ustawy kodeks cywilny.

11. Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies zamieszczone są w zakładce „polityka prywatności”.

12. Opinie

Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Sklepu. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 • Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. 
 • Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 • Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a) bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;

b)na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,

c) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

e) przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.

Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć. 

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument ma możliwość, między innymi, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14. Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

15. Postanowienia końcowe

Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 roku. Poprzednia wersja Regulaminu dostępna jest TUTAJ.