Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy działający pod adresem https://www.kryminalnehistorie.com/sklep  należy do Moniki Prześlakowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Monika Prześlakowska z siedzibą w 03-128 Warszawa, ul. Świderska 112/7, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP: 524-273-07-62.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

Ustawa – ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta,

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.kryminalnehistorie.com/regulamin,

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://www.kryminalnehistorie.com/sklep ,

Towar – produkt fizyczny oraz publikacja elektroniczna bez względu na rodzaj i format plików w jakich została utrwalona.

Sprzedawca – Monika Prześlakowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Prześlakowska z siedzibą w 03-128 Warszawa, ul. Świderska 112/7, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP: 524-273-07-62.

2. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady i warunki dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Warunkiem dokonywania zakupu Towaru lub Usługi jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego Regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

Ceny produktów podane na stronach Sklepu są zawsze cenami brutto.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

4. Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.

W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub umowy o świadczenie usługi.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

5. Płatności

W ramach Sklepu dostępne są następujące formy płatności:

  • przelewy 24, którego operatorem jest DialCom24 Sp. z o.o., Kanclerska 15, 60-327 Poznań 
  • Przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy: nr konta, nazwa i adres firmy

Korzystając z formy przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. Termin wymagalności wynosi trzy dni.

Płatności on-line dokonywane są natychmiastowo.

Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usług nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.

 6. Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. 

Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

Realizacja zamówienia obejmującego produkt cyfrowy następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Z chwilą wysyłki wiadomości, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. Czas realizacji: 3 dni od daty opłacenia zamówienia w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, automatycznie przy płatności za pośrednictwem przelewy24.

7. Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Zgodnie z Ustawą prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

8.  Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Reklamacje można składać pisemnie na adres: w 03-128 Warszawa, ul. Świderska 112/7 lub elektronicznie: kryminalnehistorie@gmail.com

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

9. Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies zamieszczone są w zakładce „polityka prywatności”.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument ma możliwość, między innymi, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

11. Postanowienia końcowe

Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.